Události

Projekt SHARE je první velkou evropskou vědeckou  infrastrukturou (European Research Infrastructure Consortium) a zároveň největší v oblasti sociálních věd

Novinky

Od ledna do června 2015 probíhá sběr dat další vlny sběru dat projektu SHARE.Nabídka
Český team projektu SHARE rád poskytne školení vědeckým pracovníkům a studentům pro práci s daty projektu SHARE v programovacích jazycích STATA SPSS, a R. 

Programovací jazyk R je zdarma ke stažení a je vhodný zejména pro studenty a začátečníky při práci s modulem dat easySHARE se snadnějším přístupem a zpracováním dat.

SHARE Česká republika

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

Vítejte na oficiálních stránkách projektu SHARE v České repubice.

Veškeré informace o projektu naleznete na www.share-project.org

Sběr dat provádí agentura SCaC. Na jejích stránkách najdete další informace k projektu.


Právě probíhá 6. vlna sběru dat projektu SHARE 

Více než 140 speciálně vyškolených tazatelů agentury SCaC sbírá v terénu data pro již šestou vlnu projektu SHARE (pátá vlna v České republice). Budeme dotazovat všechny respondenty z předcházejích vln a vzorek doplníme novými respondenty tak, aby celkový počet respondentů činil 6,000 obyvatel. Sběr probíhá ve všech krajích až do června 2015.

Hlavní rozhovor je ukončen papírovým dotazníkem, tzv. Drop-off. Jsme rádi, že v tomto dotazníku pokračujeme v otázkách formulovaných odborníky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  Do národního písemného dotazníku se tentokrát také zapojili další vědci z University Karlovy, Masarykovy university, Státního zdravotního ústavu a dalších institucí.  Ptáme se podrobně na průběh odchodu do důchodu, společenské vztahy v místě bydliště, stravování, alergie, a sportovní aktivity. Tato data budou velmi důležitá pro pochopení následků uvažovaných penzijních reforem,  Data budou k disposici veřejnosti na konci roku 2015.

Sběr dat provádí agentura SCaC


Data SHARE v Odborné komisi pro důchodovou reformu

Data z projektu SHARE se budou používat pro přípravu podkladů v práci Odborné komise pro důchodovou reformu pod vedením prof. Martina Potůčka na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky.  Data SHARE poslouží k optimálnímu nastavení parametrů důchodového systému.  Prezentace dat a možností jejich využití proběhne na zasedání komise 23. listopadu 2014


Právě probíhá sběr dat na téma užívání času (Time Use, Day Reconstruction Method)

V srpnu 2014 probíhá sběr dat na části hlavního vzorku respondentů projektu SHARE, abychom zjistili, jakým způsobem tráví lidé čas během typického dne.  Data se sbírají jak osobně prostřednictvím tazatelů, tak i pomocí internetu a telefonicky. Zkušenosti z tohoto sběru dat budou posléze uplatněny  v ostatních zemích projektu SHARE.

Stejně jako ostatní velké sběry dat (HRS v USA, ELSA v Anglii) bude projekt SHARE používat podobné metody sběru dat na menším vzorku respondentů na speciální témata mezi hlavními sběry dat.  Tento přístup umožní zkrátit hlavní dotazník a pomáhá také udržovat kontakt s respondenty.

Prosíme respondenty, kteří obdrží dopis od agentury SCaC, aby postupovali podle pokynů.

Více informací naleznete také na stránkách agentury SCaC.


easySHARE v programovacím jazyce R

easySHARE, zjednodušená databáze projektu SHARE, je od srpna 2014 také dostupná pro statistické analýzy v programu R, který je na rozdíl od programů Stata a SPSS zdarma.  Software si můžete zdarma stahnout na oficiálních stránkách projektu http://www.r-project.org, včetně manuálů a veškeré dokumentace. Doufáme, že tímto podstatně usnadníme přístup k datům a jejich analýzu, zejména studentům. Více o datech easySHARE naleznete zde.

easySHARE

easySHARE je zjednodušená databáze uspořádaná podle vzoru Health and Retirement Study v USA pro školení a práce studentů, a pro výzkumníky, kteří začínají s analýzou komplexních dat z průzkumů jako je SHARE.  Zatímco hlavní data projektu mají více než sto souborů, easySHARE obsahuje informace o všech respondetech ze všech zemí a ze všech panelových vln sběru dat v jednom jediném souboru.  Struktura dat je navíc zjednodušena tak, že informace o každém respondentovi získané v jedné vlně jsou přidány k ostatním informacím ze všech dalších vln, stejně tak údaje o členech domácnosti.  Klasifikace chybějících hodnot (missing values) je přehlednější, k disposici jsou také mnohá vytvořená data (vzdělání ISCED, index zdraví, schopnosti, demografie nebo ekonomické indikátory).  Soubor easySHARE obsahuje více jak sto proměnných ze všech vln projektu.

Více informací  naleznete zde.
Prezentace projektu SHARE na konferenci (ne)stárneme!

Prezentace projektu SHARE na konferenci (ne)stárneme! na téma Stárnutí populace: Ekonomická hrozba, nebo nové podnikatelské příležitosti? dne 13. května 2014 od 10 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Materiály o projektu SHARE naleznete zdePrezentace projektu SHARE na tiskové konferenci Alternativa 50+

Prezentace projektu SHARE na tiskové konferenci k výsledkům výzkumu překážek a výzev v zaměstnávání osob starších 50 let, pořádané obecně prospěšnou společností Alternativa 50+ a agenturou SCaC.
Materiály o projektu SHARE naleznete zde


Ukončení sběru dat v 5. panelové vlně projektu SHARE 

Ke konci listopadu 2013 byl ukončen sběr dat páté vlny projektu SHARE.  Všem respondentům velmi děkujeme za účast v projektu.   Data budou nyní zpracována a poskytnuta ke stažení na jaře roku 2014.  Zároveň začínáme pracovat na přípravě další panelové vlny, která se uskuteční v roce 2014/15.  V České republice proběhne šetření opět na více než 6,000 respondentech. Nabídka pro zařazení otázek do písemného dotazníku v příští vlně sběru dat SHARE 

Projekt SHARE uskuteční v roce 2014/15 již svou šestou longitudinální vlnu sběru dat s více než 85,000 respondenty v 19 evropských zemích.  V České republice proběhne šetření na více než 6,000 respondentech.  Součástí dotazníku je také písemný dotazník, tzv. dropoff, ve kterém jednotlivé země mají možnost klást otázky, které nemusí být harmonizovány s ostatními zeměmi a poskytují tak možnost ptát se na důležitá lokální témata nebo provádět field experiments, které by neměly smysl pro ostatní země.  V roce 2012 jsme tak zařadili otázky ve spolupráci s Výzkumným ústavem Ministerstva práce a sociálních věci na téma motivačních pobídek pro odložení odchodu do důchodu.  Po této pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli po domluvě s koordinátorem projektu oslovit další výzkumné a akademické instituce s nabídkou na možnost zařazení otázek dle jejich vlastního výběru a vědeckých záměrů. 

Více informací a materiály pro přípravu otázek naleznete zde.


Právě probíhá 5. vlna sběru dat projektu SHARE 

Více než 140 speciálně vyškolených tazatelů agentury SCaC sbírá v terénu data pro již pátou vlnu projektu SHARE (čtvrtá vlna v České republice). Budeme dotazovat všechny respondenty z předcházejích vln a vzorek doplníme novými respondenty tak, aby celkový počet respondentů činil 6,000 obyvatel. Sběr probíhá ve všech krajích až do června 2013.

Hlavní rozhovor je ukončen papírovým dotazníkem, tzv. Drop-off. Jsme rádi, že v tomto dotazníku máme také několik otázek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  Ptáme se na charitativní dary a předčasný odchod do důchodu, případně na okolnosti, za jakých jsou lidé ochotní toto rozhodnutí oddálit a dále pracovat.  Tato data budou velmi důležitá pro pochopení následků uvažovaných penzijních reforem,  Data budou k disposici veřejnosti na konci roku 2013.Prezentace projektu SHARE

Prezentaci projektu SHARE s ukázkami otázek v dotazníku zde


Data SHARE ze 4. vlny sběru dat jsou k disposici ke stažení

Data ze 4. vlny sběru dat v roce 2010/11projektu SHARE jsou od 30. 11. 2012 k disposici zdarma ke stažení na portálu projektu www.share-project.org.  Informace o přístupu k datům a registrace najdete v sekci Přístup k datům na těchto stránkách.

Právě probíhá testovací sběr dat pro další longitudinální vlnu sběru dat projektu SHARE.

Otázky v této vlně budou většinou základní longitudinální otázky mapující změny v životě respondenta.  Jedinou zvláštností bude písemný dotazník vypracovaný ve spoulupráci s Výzkumným ústavem Ministerstva práce a sociálních věcí.  Budeme se v něm ptát na podmínky, za jakých by lidé byli ochotni odložit svůj odchod do důchodu.  Předčasný odchod do důchdou je totiž jedním z největších problémů současného systému: z dat SHARE víme, že více jak 40 procent populace ve věku 50 až 65 let nepracuje ačkoli ji netrápí žádná fyzická nebo psychická omezení.


Prezentace projektu SHARE na půdě Senátu Parlamentu České republiky: konference "Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita v ČR"

Prezentaci SHARE najdete zde.

Právě probíhá pilotní sběr pro další vlnu SHARE

V březnu proběhl tzv. pilotní (první testovací) sběr dat pro další vlnu projektu SHARE, která se uskuteční na podzím roku 2012 a na jaře roku 2013.  Ještě v květnu nás čeká poslední test sběru dat.

Výběr agentury pro sběr dat v dalších vlnách projektu SHARE

V současné době probíhá výběrové řízení pro agentury na sběr dat v projektu SHARE ve vlnách v letech 2012-2015. Více informací naleznete zde


Ukončen sběr dat další vlny projektu SHARE

Agentura SCaC ke konci srpna ukončila sběr dat další, již třetí vlny sběru dat.
Česká republika je tak jednou z prvních zemí projektu SHARE, která úspěšně dokončila práci v terénu. Výsledky sběru a data budou připraveny ke stažení na konci roku 2011.


Evropska komise: projekt SHARE schválen jako první mezinárodní vědecká infrastruktura v Evropě

"Evropská komise dnes (17. března 2011) rozhodla, že rozsáhlá mezinárodní výzkumná databanka zaměřená na stárnutí obyvatelstva bude vůbec prvním projektem výzkumné infrastruktury, který získá nový evropský právní status, jenž usnadní vytváření a realizaci takovýchto projektů. Průzkum o zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě (SHARE) se stane prvním konsorciem evropské výzkumné infrastruktury (ERIC). Získá tak řadu administrativních výhod a možnost osvobození od daně poskytovaných významným mezinárodním organizacím, přičemž postupy budou jednodušší. SHARE‑ERIC, se sídlem na Univerzitě v Tilburgu v Nizozemsku, poskytuje volný a bezplatný přístup k údajům a jeho cílem je pomoci výzkumným pracovníkům při studiu dopadu demografického stárnutí na evropské společnosti a pomoci tak tvůrcům politiky při přijímání rozhodnutí v oblasti zdravotní, sociální a hospodářské politiky. Zakládajícími členy nového konsorcia evropské výzkumné infrastruktury SHARE-ERIC jsou Rakousko, Belgie, Česká republika, Německo a Nizozemsko, spolu se Švýcarskem jako pozorovatelem. Dánsko, Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Řecko, Švédsko, Polsko, Irsko, Estonsko, Lucembursko, Maďarsko a Slovensko jsou dalšími zeměmi EU, které se dosud spolu s Izraelem zapojily do projektu SHARE a později se mohou stát členy nového konsorcia."
Celá tisková zpráva:
internet a pdf


21. února 2011: Prezentace výsledků projektu SHARE

Dne 21. února 2011 proběhla prezentace projektu SHARE, děkujeme za Váš zájem a Vaši návštěvu. Prezentace v Power Pointu jsou k nalezení zde: P. Ventluka (MŠMT), R. Boháček (NHÚ), J. Hamanová a M. Svoboda (SCaC)

 

Právě probíhá třetí vlna sběru dat projektu SHARE v České republice 

Více než 120 speciálně vyškolených tazatelů agentury SCaC od začátku ledna 2011 sbírá data pro třetí, tj. druhou longitudinální, vlnu projektu SHARE v České republice. Budeme dotazovat všechny respondenty z předcházející vlny a vzorek doplníme novými respondenty tak, aby celkový počet respondentů činil 6,000 obyvatel. Sběr probíhá ve všech krajích až do června 2011.

Hlavní rozhovor je ukončen papírovým dotazníkem, tzv. Drop-off. Tento dotazník zahrnuje další otázky týkající se duševního i fyzického zdraví, zdravotní péče a sociálních sítí. Od roku 2010 může mít každá země v Drop-offu své vlastní otázky. V České republice to jsou otázky na životní osudy lidí během 2. světové války a komunismu.Data budou k disposici veřejnosti v průběhu roku 2012.
(celý článek)


SHARE je první Evropskou vědeckou infrastrukturou

Projekt SHARE – vytvoření českého uzlu pan-evropského projektu velké výzkumné infrastruktury výzkumu – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe z ESFRI Roadmap se stal prvním konsorciem projektů velkých evropských výzkumných infrastruktur.
(celý článek)

Partnerem projektu SHARE je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT)

Vláda Vlády České republiky schválila a podpořila projekt velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace s názvem Projekt SHARE – vytvoření českého uzlu pan-evropského projektu velké výzkumné infrastruktury výzkumu – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe z ESFRI Roadmap.
(celý článek)

 

Projekt SHARE v roce 2010

Zpráva o stavu projektu SHARE za rok 2010

(celý článek)