Respondentům SHARE v České republice

V roce 2004 založil mezinárodní tým výzkumníků z různých zemí a různých disciplín konsorcium SHARE, které začalo zkoumat stárnutí evropských populací. Od té doby se k projektu připojilo 28 zemí, které v současnosti provádějí výzkumy s dohromady více než 140,000 respondenty. V České republice je konsorcium SHARE reprezentováno Akademií věd a agenturou SCaC. Projekt je financován Evropskou unií a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.


Jsme velmi vděčni za Vaši účast v projektu SHARE. Vaše účast má ohromný vliv na kvalitu a vědeckou hodnotu naší práce. Jedině díky lidem, jako jste Vy, budeme moci najít podrobné odpovědi na otázky spojené se stárnutím společnosti. Vaše účast je zcela dobrovolná. S ohledem na informativní hodnotu výsledků je velmi důležité, aby se všichni vybraní lidé, bez ohledu na věk nebo zdravotní problémy, studie zúčastnili. Pokud se ze závažných zdravotních problémů nebudete moci zúčastnit osobně, pomohlo by nám, kdyby rozhovor provedla v zastoupení jiná osoba, která Vás dobře zná a které důvěřujete.

Zaručujeme, že s veškerými informacemi, které nám poskytnete, bude nakládáno s největší důvěrností a v souladu s nařízením EU GDPR. Všechny výsledky této studie budou publikovány bez jakéhokoliv jména či adresy. Nikdo nebude schopen identifikovat, které informace pochází od Vás.

Rozhovor se v žádném případě nenahrává, Vaše odpovědi jsou do počítače uloženy pouze pod číselným kódem. To znamená, že Vaše kontaktní údaje a jméno jsou důsledně uloženy odděleně od informací, které nám poskytnete během rozhovoru. Po ukončení sběru dat jsou jednotlivé rozhovory dány dohromady tak, aby mohly být využity pouze k výzkumným účelům v různých analýzách tak v naprosto anonymizované podobě. Nemusíte také odpovídat na všechny otázky. Kdykoli můžete také vzít svůj souhlas zpět s účinkem do budoucnosti. Kromě toho máte několik dalších práv na ochranu Vašich osobních dat.

Prohlášení o ochraně údajů a absolutní důvěrnosti Vašich osobních údajů


Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE, Průzkum zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě) je mezinárodní studií prováděnou pod záštitou Konsorcia evropských výzkumných struktur SHARE-ERIC ve spolupráci s jeho vědeckými partnerskými institucemi. V České republice je za provádění průzkumu na národní bázi v současnosti zodpovědný Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky. Realizací rozhovorů je pověřena výzkumná agentura SCaC v Praze. Všechny zúčastněné strany pracují v souladu s právními ustanoveními o ochraně údajů.  

Cílem studie je pomoci výzkumníkům lépe chápat potřeby a životní situaci lidí starších 50-ti let a jejich rodin. Vědcům chce poskytnout data o zdraví, socioekonomickém postavení a sociálních a rodinných vazbách, která jim umožní řešit výzkumné otázky týkající se procesu stárnutí populace. V České republice je tato studie financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Evropskou komisí.

K účasti na tomto průzkumu jste byli vybráni náhodně. Vaše účast na průzkumu je samozřejmě zcela dobrovolná.
Výsledky průzkumu budou zveřejněny pouze v anonymizované formě, tj. bez Vašeho jména či adresy. Z výsledku tedy nikdo nebude schopný poznat osobu, která v rozhovoru poskytla informace. Totéž se týká navazujících rozhovorů s a rozhovorů s příbuznými zesnulých účastníků, důležitých pro dokončení jejich životní historie. Údaje z různých rozhovorů týkající se téže osoby jsou propojeny pouze číselným kódem, tj. beze jmen a adres. Třetím stranám nepředáváme žádné údaje odhalující vaši totožnost.

Za soulad s ustanoveními o ochraně údajů zodpovídají:
   
   
Radim Boháček, PhD   
Koordinátor projektu SHARE v ČR   
Národohospodářský ústav AV ČR    SHARE-ERIC             
Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Česká republika   

Prof. Axel Börsch-Supan, Generální ředitel SHARE-ERIC
Amalienstrasse 33, 80799 Mnichov, Německo            

Ass. Jur. Heidi Schuster, Pověřenkyně ochrany osobních údajů                     
Hofgartenstrasse 8, 80539 Mnichov, Německo                     


Co se děje s informacemi, které jste nám poskytli? 


1. Tazatelé z výzkumné agentury SCaC zadají Vaše odpovědi do počítače výběrem odpovídajících kategorií odpovědí.

2. Informace, které během rozhovoru poskytnete, budou uloženy spolu s číselným kódem a a bez Vašeho jména a adresy (tj. v deidentifikované podobě).

3. Adresy a jména se striktně ukládají odděleně od informací, které jste poskytli při rozhovoru. Tyto údaje budou uloženy pouze do konce studie SHARE. Studie SHARE skončí po poslední vlně sběru dat a následném čištění dat a kontrolách kvality, které jsou nezbytné pro přípravu konečného anonymizovaného souboru dat pro účely výzkumu.

4. Po sesbírání jednotlivých rozhovorů budou tyto rozhovory zkompilovány bez jmen i adres a data z rozhovorů budou analyzována (např. Tabulka výsledků ohledně pracovní situace).

5. Výsledky ve vědeckých publikacích jsou prezentovány pouze v rámci skupin (například muži nebo ženy). Informace o jednotlivých osobách nejsou navzájem rozpoznatelné.

6. I v případě navazujících rozhovorů s týmiž osobami se adresy a jména ukládají vždy odděleně od informací poskytnutých v rozhovorech.


V každém případě platí následující:

Vaše účast na tomto průzkumu je zcela dobrovolná. To se stejnou měrou týká tohoto rozhovoru a všech jeho částí i budoucích rozhovorů v průběhu studie. Neúčast  Vám nepřinese žádné nevýhody. Svůj souhlas můžete kdykoli stáhnout s budoucím účinkem.

Dále máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a na jejich opravu a vymazání, právo na omezení zpracování týkající se Vaší osoby, právo vznést námitku vůči zpracování i právo na přenositelnost dat.

V případě jakýchkoli otázek ohledně ochrany údajů prosím kontaktuje pověřenkyni ochrany osobních údajů SHARE-ERIC paní Heidi Schuster (
telefon viz kontakty www.share-project.org). V případě jiných otázek ohledně studie prosím kontaktujte koordinátora projektu pana Boháčka (kontakt na www.share.cerge-ei.cz) nebo pana Olivu z agentury SCaC (kontakty na www.scac.cz)

Máte rovněž právo podat stížnost u dozorčího úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon +420 234 665 111, Fax: +420 234 665 444, email: posta@uoou.cz, nebo    Data Protection Authority of Bavaria, poštovní adresa: Postfach 606, 91511 Ansbach, Německo, telefon: +49-(0)981-53-1300, Fax: +49(0)981-53-98-1300, email: poststelle@lda.bayern.de.

Děkujeme Vám za Vaši účast a důvěru v naši práci!