O projektu SHARE


Stárnutí populace a související společenské a ekonomické dopady na růst a prosperitu patří k nejnaléhavějším výzvám Evropy 21. století. Poměr starších lidí vůči celkové populaci je v Evropě vyšší než na kterémkoli jiném kontinentu, přičemž fenomén stárnutí populace se bude v tomto století dále prohlubovat. V roce 2000 Evropská komise vyzvala k "prozkoumání možnosti ustanovit evropský longitudinální průzkum stárnutí" za účelem rozvoje evropského výzkumu zdravého stárnutí, dopadů procesu stárnutí na životní úroveň a společenských nákladů na zlepšování veřejného zdraví a udržování všech programů sociálního systému.

Vědecké řešení této výzvy vyžaduje infrastrukturu mikrodat umožňující výzkumníkům v průběhu času pozorovat měnící se zdravotní, ekonomické a společenské životní podmínky jedinců současně s tím, jak stárnou a čelí společenským změnám vyvolaným procesem stárnutí populace. Projekt SHARE (Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe; Průzkum zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě) je odpovědí na tuto výzvu. VVI SHARE-CZ je národním uzlem SHARE-ERIC (European Research Infrastructure Consortium), evropské distribuované velké výzkumné infrastruktury. Od roku 2004 VVI SHARE-ERIC shromažďuje mezinárodní, multidisciplinární a longitudinální databázi mikrodat týkajících se zdraví, socio-ekonomického postavení, společenských a rodinných vazeb a dalších témat více než 140,000 osob ze všech zemí EU (plus Švýcarsko a Izrael) ve věku 50+ a jejich partnerů. Protože stárnutí je proces probíhající v čase, zahrnující širokou škálu problémů od zdraví, zapojení na trhu práce, sociálních vazeb až po koncepci zdravotního systému, je projekt SHARE nezbytně mezioborovým průzkumem longitudinálního rozměru. Projekt VVI tak poskytuje základy pro výzkum stárnutí v řadě oborů, včetně demografie, ekonomie, epidemiologie, gerontologie, biologie, medicíny, psychologie, veřejného zdraví, koncepce zdravotnictví, sociologie a statistiky. Mezi hlavní dotazovaná témata sběru dat patří rodina a společenské vazby; vzdělání; zdraví a zdravotní péče; práce a odchod do důchodu; příjem; spotřeba; majetek; pomoc a finanční transfery v rodině; bydlení; aktivita; očekávání; životní historie; kvalita života; tělesná a biomarkerová měření; poslední rok života zesnulých respondentů a řada dalších témat. Hlavním výstupem projektu je unikátní volně přístupný soubor dat poskytující informace o stavu, historii a budoucím vývoji české a evropské společnosti.

V roce 2011 se SHARE-ERIC stal první VVI s ustanoveným právním rámcem Evropského konsorcia výzkumné infrastruktury (European Research Infrastructure Consortium, dále jen „ERIC“). Primárními cíli SHARE-ERIC jsou: vytvoření hlavního dotazníku zaznamenávajícího informace o 5,000 respondentech ve věku 50+ a jejich partnerech v každé zemi; s využitím tohoto dotazníku každé dva roky provést sběr o týchž jedincích (longitudinální vzorek respondentů); udržování kontaktu s respondenty; uchovávání nasbíraných dat, včetně dokumentace k nim, prostřednictvím uživatelsky vstřícné, neplacené databáze dostupné výzkumníkům (po registraci ošetřující splnění požadavky na neziskovost následných výstupů a zachování důvěrnosti dat). SHARE-ERIC je největší evropskou VVI ve společenských vědách, umožňující výzkumníkům analyzovat a pochopit interakce mezi dramaticky se měnícím demografickým vývojem a vládními opatřeními jak v jednotlivých zemích, tak v Evropské unii jako celku. S daty SHARE se výzkum stárnutí stává výzkumem empirickým. Obecně je SHARE-ERIC jediným zdrojem dat, která jsou k dispozici pro vytvoření reformního programu sestávajícího ze série vzájemně propojených mezioborových návrhů na stabilní a udržitelný sociální systém.

Projekt SHARE kombinuje tři hlavní přednosti, které jej činí jedinečnou a inovativní VVI ve světovém měřítku. Za prvé je předem harmonizován napříč zeměmi, což umožňuje srovnání účinků různých zdravotních a sociálních systémů a reforem v evropských zemích. Za druhé je mezioborový a vyplňuje důležité výzkumné vakuum, a to v oblasti interakce mezi zdravím a socioekonomickými faktory. Za třetí, sběr dat je longitudinální, tj. dotazovány jsou opakovaně tytéž osoby s cílem porozumět jejich individuálním procesům stárnutí a reakcím na měnící se společenské a politické prostředí.

VVI SHARE-CZ je českým národním uzlem distribuované VVI SHARE-ERIC. Česká republika je jednou ze zakládajících zemí SHARE-ERIC. Od roku 2006 se ČR účastní všech vln sběru dat a vědeckých i řídicích činností VI. V letech 2016/17 a 2018-19 projekt SHARE-CZ sesbíral data v sedmé a osmé vlně projektu na vzorku respondentů, kteří se účastnili předchozích vln průzkumu v letech 2006/7, 2008/9, 2010/11, 2012/13 a 2014/15. Tým SHARE-CZ aktivně přispěl k několika hlavním výzkumným inovacím SHARE-ERIC v oblasti uživatelských služeb, sběru dat a metodologie: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen "NHÚ") je hlavním koordinátorem projektu easySHARE, portálu pro uživatelsky vstřícný přístup k datům SHARE-ERIC pro studenty a ostatní uživatele, včetně bezplatného statistického softwaru. Dále, ve spolupráci s koordinátorem VVI SHARE-ERIC přispěl český uzel k vytvoření speciálního modulu pro užití času (Time Use Day Reconstruction Method, DRM) a implementaci speciálního modulu měření pohybu akcelerometrem v 8. vlně sběru dat.

Od roku 2011 český uzel SHARE-CZ uskutečňuje dlouhodobou strategii nabízející všem výzkumníkům v ČR možnost vkládat vlastní dotazy do dodatečného národního písemného dotazníku. Cílem této iniciativy je podpora výzkumu stárnutí a prohloubení spolupráce s národními institucemi. Do sedmé a osmé vlny sběru dat projektu SHARE v České republice byl opět zařazen národní písemný dotazník, ve kterém dostávají domácí externí výzkumníci a instituce prostor pro svá vlastní vědecká témata. Tyto dva další národní písemné dotazníky byly připraveny ve spolupráci s Výzkumným ústavem Ministerstva práce a sociálních věci ČR, Fakultou sociálních věd UK, Fakultou sociálních studií MU, Sociologického ústavu, Národním institutem duševního zdraví (NUDZ), Lékařskou fakultou UK a dalšími institucemi (viz níže). Cílem národního písemného dotazníku je zapojení externích vědeckých pracovníků do VI SHARE-CZ a umožnění sběru dat pro jejich vlastní výzkum.

Hlavním cílem SHARE-ERIC je poskytovat otevřený přístup k jejím datům a službám. Všichni uživatelé rovněž mohou využívat všechny další datové materiály, manuály, metodiky, příručky, návody s příklady statistického softwaru a programy, publikace prvních výsledků a další (umístěné na portálu CentERData na hlavním koordinačním portálu www.share-project.org a na portálech jednotlivých zúčastněných zemí http://share.cerge-ei.cz). Uživatelé musí být členy vědecké instituce a musí podepsat prohlášení potvrzující, že data nebudou použita k jiným než vědeckým účelům. Registrace platí pro všechna data v projektu SHARE-ERIC, včetně budoucích vln sběru dat. Kapacita VVI tak není omezena časově, počtem uživatelů nebo kapacitou úložiště. Registrace je bezplatná. 

VVI SHARE-ERIC a SHARE-CZ realizovala v letech 2016-2020 sběr longitudinálních dat v sedmé a osmé vlně projektu SHARE, včetně doplnění vzorku a dotazníku životní historie v sedmé vlně. V každé vlně realizovala národní písemný dotazník, zpřístupnila sebraná data z šesté a sedmé (SHARE Release 7.1.0) vlny v režimu volného přístupu, zpracovala k těmto datům veškeré metodologické publikace a software, vykonala veškeré činnosti k udržení nejvyšší kvality dat a vzorku respondentů, spolupracovala s mnoha projekty a institucemi v zahraničí a v České republice, poskytovala služby uživatelům a v mnoha dimenzích inovovala VVI.

Na jaře roku 2021 měla VVI SHARE-ERIC přes 12,000 registrovaných uživatelů ze 78 zemí (z toho 266 v ČR, viz grafy a statistiky příloze). Veškerá data projektu SHARE jsou uložena a volně přístupná po registraci v centrálním datovém archivu CentER Data (http://www.share-project.org/data-access.html), University of Tilburg, Nizozemsko. K začátku roku 2021 VVI SHARE-ERIC umožnila 2,638 vědeckých publikací, z toho 1,250 vědeckých článků ve světových odborných časopisech se Social Science Citation Index, dále pak celkem 69 knih a 477 kapitol v knihách. Všechny tyto práce obsahují dedikaci na výzkumnou infrastrukturu SHARE a jsou přehledně umístěny na hlavním portále http://www.share-project.org/share-publications.html. Mimo akademickou sféru je největším uživatelem Evropská komise, Komise pro sociální ochranu, Komise pro ekonomickou politiku, Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti, Generální ředitelství ECFIN pro projekce výdajů na státní penze, zdravotnictví a dlouhodobou péči. Přibližně 2/3 uživatelů jsou z univerzit, 1/3 z výzkumných institucí. Hlavním nástrojem diseminace vědeckých výsledků jsou publikace ve vědeckých časopisech, strategických analýzách a doporučeních pro veřejné politiky.

K datům SHARE a jiným zdrojům poskytovaným touto VVI mají zjednodušený přístup studenti na všech úrovních vysokoškolského studia. Datový portál easySHARE zajišťuje studentům zapsaným do univerzitních programů otevřený skupinový přístup k datům SHARE, které jsou kompatibilní s volně dostupným statistickým softwarem. VVI SHARE-ERIC také zajišťuje mobilitu studentů a výzkumníků v rámci programu ERASMUS, organizuje mezinárodní konference, semináře, uživatelskou konferenci, a letní školu. Dále pak organizuje řadu dalších setkání s uživateli, prezentací a metodických seminářů jak na centrální úrovni, tak i na každém národním uzlu. Tým SHARE-CZ organizuje pro uživatele konference, semináře, schůzky, uživatelská školení a kurzy pro studenty a vědce na univerzitách a výzkumných ústavech. Tato setkání umožní osobní setkání týmu s uživateli a zajistí tak prostor pro získávání zpětné vazby, pro výměnu zkušeností, spolupráci ve výzkumu a získávání výzkumníků pro jejich výzkum v rámci národního písemného dotazníku.

V České republice VVI SHARE-CZ přímo sleduje Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Prioritní oblast 4: Demografické a sociální proměny – stárnutí, realizace komplexní podpory aktivního stárnutí) a je aktivně zapojen do Národní strategie pro pozitivní stárnutí přijaté vládou ČR. Data SHARE poskytují věcný základ pro řešení jejích priorit (celoživotní vzdělávání, zaměstnanost seniorské populace, dobrovolnická činnost, mezigenerační dialog, zdravé stárnutí, péče o seniory). Členové týmu VVI SHARE-CZ se účastní a spolupracují s několika poradními institucemi a poskytují institucionální podporu mnoha institucím a projektům (Komise pro spravedlivou důchodovou reformu při Ministerstvu práce a sociálních věcí, Důchodová komise Vlády České republiky, nebo Vědecká rada Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a další). Obecně jsou data SHARE unikátním zdrojem, který je k dispozici pro vytvoření reformního programu sestávajícího ze série vzájemně propojených mezioborových návrhů na stabilní a udržitelný důchodový systém.

Celkově je VVI SHARE-ERIC službou mezinárodní i české vědecké komunitě a celé společnosti. Pěstuje otevřený prostor pro propojení výzkumu a vzdělávání prostřednictvím svých volně přístupných dat. Další inovace vytvářejí výzkumníci pracující s těmito daty. VVI SHARE-ERIC je vědeckou službou ostatním výzkumníkům. Hodnota volného přístupu k datům je zcela zásadní pro důležitý transfer znalostí do ČR. Evropská komise uvádí v Grand Challenges (2012) SHARE-ERIC jako příklad jednoho z největších úspěchů rámcových programů. Český uzel VVI SHARE-CZ je dlouhodobě hodnocen jako jeden z nejlepších ve všech oblastech své činnosti.

 

Radim Boháček, Koordinátor projektu SHARE v České republice

Národohospodářský ústav České republiky, v.v.i.

Politických vězňů 7,  11121 Praha 1

email: radim.bohacek@cerge-ei.cz