SHARE Česká republika  

Národní písemný dotazník (dropoff) v 9. vlně sběru dat


Projekt SHARE je plně harmonizován se sběry dat v USA (HRS), Anglii (ELSA), a novými projekty v Číně, Japonsku, Indii a dalších zemích. Součástí hlavního dotazníku je také písemný dotazník, tzv. dropoff, ve kterém jednotlivé země mají možnost klást otázky, které nemusí být harmonizovány s ostatními zeměmi a poskytují tak možnost ptát se na důležitá lokální témata nebo provádět field experiments, které by neměly smysl pro ostatní země. Od roku 2011 máme možnost díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR a ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí MPSV realizovat tento dotazník již poosmé. V ČR jsme tento národní písemný dotazník nabídli externím výzkumníkům v posledních vlnách sběru dat.

Nabídka na zařazení vlastních otázek do národního písemného dotazníku

Rádi bychom Vás tímto vyzvali k účasti na projektu SHARE v jeho deváté longitudinální vlně. Písemný dotazník (dropoff) je vyplňován respondenty (nebo jejich zástupci) po skončení hlavního CAPI dotazníku, a je obsahově limitován. Otázky musí být dobře a přehledně formulovány, neměly by respondenty odradit od jejich zodpovědění, a musí být také srozumitelné kvůli stáří respondentů. Nesmí také opakovat otázky z hlavního dotazníku. Otázky musí být zodpověditelné buď numerickou hodnotou nebo výběrem z nabídnutých kategorií (otevřené odpovědi nejsou povoleny). Dropoff bude testován na podzim 2021 v hlavním testu dotazníku. Odpovědi v testu vyhodnotíme, problematické otázky nebo otázky jejichž odpovědi nebudou mít vypovídající hodnotu vyřadíme a připravíme finální podobu dotazníku, kterou musí schválit koordinátor projektu. Data z dropoffu budou napojena na longitudinální data a bude je tak možné dát do souvislosti s odpověďmi na ostatní otázky včetně životní historie každého respondenta.

Pokud byste měli zájem o umístění Vašich otázek do dropoffu projektu SHARE, prosím napište na níže uvedený email. Prostudujte si prosím dotazníky z minulých vln (ne všechny se povedly), aby se Vaše otázky nekryly s již existujícími otázkami. Dotazníky z minulých vln naleznete na internetových stránkách projektu http://share.cerge-ei.cz. Jedná se o úvodní dotazníky (Coverscreen), hlavní dotazníky (Questionnaire), dotazníky v případě úmrtí respondenta (Exit interview) a dropoffy. Pro vhodnou formulaci otázek doporučujeme vyplnit registraci pro práci s daty projektu SHARE na stránkách www.share-project.org, stáhnout si data zdarma a jejich zpracováním zjistit, co v datech je a není.  Na těchto stránkách také naleznete veškerou dokumentaci k projektu, včetně publikací výsledků, podrobných metodologických a dokumentačních materiálů. Dotazníky z minulých vln a codebooky jsou k dispozice níže na této stránce.

Očekáváme, že zájemců bude více a na každého vyjde prostor pro několik otázek neboli modul na určité téma. Otázky mohou být ze všech oborů (ze sociologie, psychologie, ekonomie atd.).  Vítány jsou zejména otázky věnující se důležitým problémům v České republice, které by pak byly použity ve vědeckých pracích, dizertacích, při výuce nebo při formulaci vládních opatření a zákonech založených na faktech. Velmi vítány jsou otázky, jež by bylo možné srovnat s otázkami v jiných mezinárodních šetřeních. Kromě obvyklých longitudinálních otázek se v nadcházející vlně dotazník SHARE zaměří na kognitivní schopnosti a v několika zemích (včetně ČR) proběhne měření pohybu respondentů akcelerometrem.

Tuto službu ostatním výzkumníkům, stejně jako přístup k datům, poskytujeme zdarma v rámci podpory projektu SHARE v ČR od vlády ČR a Mininsterstva školství, mládeže a tělovýchovy. Důrazně upozorňujeme zájemce, že jejich otázky nesmí souviset ani navazovat na výzkum nebo služby financované komerční sférou. Porušení tohoto pravidla by bylo nejen neetické, ale mohlo by také mít negativní dopad na samotný projekt SHARE. Ačkoli je hlavním kritériem výběru otázek je samozřejmě jejich kvalita a inovativnost, naše nabídka směřuje zejména k začínajícím výzkumníkům nebo studentům, pro které je sběr dat na vlastní témata obtížně realizovatelný.

Před každou vlnou kontaktujeme všechny uživatele a organizujeme workshop pro zájemce o vložení vlastních otázek do dropoffu SHARE. Prosíme zájemce, aby nám předtím napsali téma jejich otázek, jejich předběžnou formulaci, a stručný záměr nebo odůvodnění výzkumného záměru. Na workshopu budeme projednávat jednotlivé náměty a otázky diskutovaly, které posléze upravíme do pracovní podoby, v jaké by se pak mohly zaslat koordinátorovi k předběžnému schválení a testování před hlavním sběrem dat.

Víte-li o kolegyni nebo kolegovi, kteří by měli o účast na projektu zájem, přepošlete jim prosím tyto informace. Prosíme zejména o přeposlání této nabídky Vaším studentům.

Těšíme se na setkání a budoucí spolupráci.

Radim Boháček
koordinátor projektu SHARE v České republice
CERGE-EI
Politických vězňů 7
Praha 1 11121

tel: 775 379 336
email:  radim.bohacek@cerge-ei.cz   nebo   radim.bohacek@gmail.com
webové stránky projektu: www.share-project.org a http://share.cerge-ei.cz


Dotazníky a codebooky pro předchozí vlny nalaznete zde.