Sharelife: 50+ in Europe - Coverscreen version 3.9.3

CV178_ INTERVIEW IN NURSING HOME

TAZATEL:Probíhá tento rozhovor v soukromé domácnosti nebo v domově s pečovatelskou službou? Domov s pečovatelskou službou poskytuje všechny
následující služby: podávání léků, dohled a osobní péči 24 hodin (ne nutně zdravotní sestrou), ubytování a jídlo.
1. Domácnost
2. Dům s pečovatelskou službou/pro seniory

IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1
|
| CV101_ INTRODUCTION QUESTION 1
| Vaše domácnost se v [{měsíc a rok předchozího rozhovoru}] zúčastnila výzkumu SHARE nazvaném "50+ v Evropě". Jak víte, tato studie se zabývá
| zdravím, způsobem života a finanční situací domácností v čase. Proto bychom rádi udělali rozhovor s lidmi, kteří se účastnili výzkumu v
| předchozí vlně. [{empty}/Zvláště nás zajímá jak se daří lidem, kteří se přestěhovali do domů s pečovatelskou službou nebo domů pro seniory.]
| Tento rozhovor je dobrovolný a důvěrný. Jestliže narazíme na otázku, na kterou byste nechtěl/a odpovědět, řekněte a přeskočíme ji. Vaše
| odpovědi budou uchovány v důvěrnosti a budou použity jen pro vědecké účely. [Před začátkem rozhovoru se Vás musíme zeptat na každého člena
| domácnosti - jeho jméno, pohlaví a datum narození. Začněme prosím s Vámi./{empty}]
|
| 1. Dále
|
ELSE
|
| CV001_ INTRODUCTION QUESTION 1
| Tato studie se zabývá zdravím, způsobem života a finanční situací domácností, v nichž žijí lidé ve věku padesáti a více let. Lidé této
| věkové skupiny tvoří důležitou část obyvatelstva České republiky i ostatních zemí Evropy. To má vliv na naše zdravotní a důchodové
| zabezpečení i na mnoho jiných oblastí našeho veřejného i soukromého života. Vaše účast v naší studii nám pomůže pochopit možné důsledky pro
| náš způsob života a naše zdraví i naši budoucí hospodářskou situaci. Tento rozhovor je dobrovolný a bude s ním nakládáno jako s důvěrnou
| věcí. Pokud byste nějakou otázku nechtěli zodpovědět, tak mi to prostě řekněte a budeme pokračovat s další otázkou. Vaše odpovědi se
| samozřejmě nedostanou ke třetím osobám a budou využity výhradně pro účely výzkumu.
|
| 1. Dále
|
ENDIF


IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1
|
ELSE
|
| CV002_ ANY ELIGIBLE
| Žijí v této domácnosti osoby narozené v roce [{rok výběru}] a dříve?
| TAZATEL:Domácnost se sestává ze všech osob, které bydlí v jednom obydlí (se společným vchodem), a které společně hospodaří (mají společné
| finance nebo společně jedí). Výjimky: podnájemníci se ke členům domácnosti nepočítají, ani když se příležitostně účastní společného
| jídla. Děti, které žijí v rodičovské domácnosti, nebo rodiče, kteří žijí v domácnosti dětí se ke členům domácnosti počítají bez ohledu na
| to, zda existuje společná pokladna dané domácnosti nebo ne.
| 1. Ano
| 5. Ne
|
ENDIF

IF CV002_ (ANY ELIGIBLE) = 1. Ano OR CV002_ (ANY ELIGIBLE) = DONTKNOW OR MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1
|
| CV004_ FIRST NAME RESPONDENT
| Uveďte prosím Vaše křestní jméno.
| TAZATEL:Křestní jméno
| ___________
|
|
| CV040_ LAST NAME RESPONDENT
| Jaké je prosím Vaše příjmení.
| TAZATEL:Příjmení
| ___________
|
|
| CV005_ MALE OR FEMALE
| POZOROVÁNÍ
| TAZATEL:Zaznamenat pohlaví respondenta (při nejistotě se zeptat)
| 1. Muž
| 2. Žena
|
| CV006_ MONTH OF BIRTH
| V kterém měsíci a roce jste se narodil/a? MĚSÍC: ROK:
|
| 1. Leden
| 2. Únor
| 3. Březen
| 4. Duben
| 5. Květen
| 6. Červen
| 7. Červenec
| 8. Srpen
| 9. Září
| 10. Říjen
| 11. Listopad
| 12. Prosinec
|
| CV007_ YEAR OF BIRTH
| V kterém měsíci a roce jste se narodil/a? MĚSÍC: [{měsíc narození}] ROK:
|
| (1900..2009)
|
| IF CV007_ (YEAR OF BIRTH) = NONRESPONSE
| |
| | CV008_ AGE INDICATION
| | Narodil/a jste se před rokem [{rok výběru}] nebo po něm?
| |
| | 1. Po [{rok výběru}]
| | 2. V [{rok výběru}]
| | 3. Před [{rok výběru}]
| |
| ENDIF
|
|
| CV009_ LIVING WITH SPOUSE/PARTNER
| Žijete...
| TAZATEL:Nahlas přečíst.Pokud manžel/ka / partner/ka žije mimo tuto domácnost (např. v domě s pečovatelskou službou), kódujte: 3. Sám/a bez
| partnera/partnerky
| 1. S manželem/kou
| 2. S partnerem/partnerkou
| 3. Sám/a bez partnera/partnerky
|
| IF CV009_ (LIVING WITH SPOUSE/PARTNER) <> 3. Sám/a bez partnera/partnerky AND CV009_ (LIVING WITH SPOUSE/PARTNER) = RESPONSE
| |
| | CV010_ FIRST NAME SPOUSE/PARTNER
| | Uveďte prosím křestní jméno [Vaší/Vašeho/Vaší/Vašeho/{empty}/{empty} ] [manželky/manžela/partnerky/partnera/{empty}/{empty}]:
| | TAZATEL:Křestní jméno manželky/manžela, partnerky/partnera
| | ___________
| |
| |
| | CV041_ LAST NAME SPOUSE/PARTNER
| | Jaké je prosím příjmení [Vaší/Vašeho/Vaší/Vašeho/{empty}/{empty}] [manželky/manžela/partnerky/partnera/{empty}/{empty}]?
| | TAZATEL:Příjmení manželky/manžela, partnerky/partnera
| | ___________
| |
| |
| | CV011_ MALE OR FEMALE SPOUSE/PARTNER
| |
| | TAZATEL:Zaznamenat pohlaví [manželky/manžela/partnerky/partnera/{empty}/{empty}] (Při nejistotě se zeptat)
| | 1. Muž
| | 2. Žena
| |
| | CV012_ MONTH OF BIRTH SPOUSE/PARTNER
| | V kterém měsíci a roce se [Váš/Vaše/Váš/Vaše/{empty}/{empty}] [manžel/manželka/partner/partnerka/{empty}/{empty}] narodil/a? MĚSÍC: ROK:
| |
| | 1. Leden
| | 2. Únor
| | 3. Březen
| | 4. Duben
| | 5. Květen
| | 6. Červen
| | 7. Červenec
| | 8. Srpen
| | 9. Září
| | 10. Říjen
| | 11. Listopad
| | 12. Prosinec
| |
| | CV013_ YEAR OF BIRTH SPOUSE/PARTNER
| | V kterém měsíci a roce se [Váš/Vaše/Váš/Vaše/{empty}/{empty}] [manžel/manželka/partner/partnerka/{empty}/{empty}] narodil/a? MĚSÍC: [{měsíc
| | narození manžela/ky/partnera/ky}] ROK:
| |
| | (1900..2009)
| |
| | IF CV013_ (YEAR OF BIRTH SPOUSE/PARTNER) = NONRESPONSE
| | |
| | | CV014_ AGE INDICATION SPOUSE/PARTNER
| | | Narodil/a se [Váš/Vaše/Váš/Vaše/{empty}/{empty}] [manžel/manželka/partner/partnerka/{empty}/{empty}] před rokem nebo po roce [{rok výběru}]?
| | |
| | | 1. Po [{rok výběru}]
| | | 2. V [{rok výběru}]
| | | 3. Před [{rok výběru}]
| | |
| | ENDIF
| |
| |
| ENDIF
|
| IF CV178_ (INTERVIEW IN NURSING HOME) = 1. Domácnost
| |
| | CV015_ SOMEONE ELSE IN THE HOUSEHOLD
| | Žije v této domácnosti ještě někdo?
| | TAZATEL:Domácnost se sestává ze všech osob, které bydlí v jednom obydlí (se společným vchodem), a které společně hospodaří (mají společné
| | finance nebo společně jedí). Výjimky: podnájemníci se ke členům domácnosti nepočítají, ani když se příležitostně účastní společného
| | jídla. Děti, které žijí v rodičovské domácnosti, nebo rodiče, kteří žijí v domácnosti dětí se ke členům domácnosti počítají bez ohledu na
| | to, zda existuje společná pokladna dané domácnosti nebo ne.
| | 1. Ano
| | 5. Ne
| |
| | IF CV015_ (SOMEONE ELSE IN THE HOUSEHOLD) = 1. Ano
| | |
| | | LOOP cnt:= 1 TO 18
| | | |
| | | | IF CV949_HHMembers[cnt - CV949A[0].CV033_ (SOMEONE ELSE IN THE HOUSEHOLD) = 1. Ano
| | | | |
| | | | | CV016_ FIRST NAME HHMEMBER
| | | | | Jak zní křestní jméno této osoby?
| | | | | TAZATEL:Pokud si je respondent nejistý, s kým má dál pokračovat, pomozte a řekněte: Budeme pokračovat se členem domácnosti, který je ze všech, o
| | | | | kterých jsme ještě nemluvili, ten nejstarší.
| | | | | ___________
| | | | |
| | | | |
| | | | | CV034_ LAST NAME HHMEMBER
| | | | | Jaké je jeho nebo její příjmení?
| | | | | TAZATEL:Příjmení člena domácnosti
| | | | | ___________
| | | | |
| | | | |
| | | | | CV017_ MALE OR FEMALE OF HHMEMBER
| | | | | Jakého pohlaví je [{křestní jméno člena domácnosti}]?
| | | | |
| | | | | 1. Muž
| | | | | 2. Žena
| | | | |
| | | | | CV018_ RELATION TO RESPONDENT
| | | | | Podívejte se prosím na kartu 1 - v jakém [je/je] k Vám [vztahu/vztahu]?
| | | | | TAZATEL:"Tchánem a tchýní" rozumíme rodiče současného partnera, ostatní tchánové a tchýně (např. rodiče minulého partnera/partnerky) označte
| | | | | prosím jako "jiné příbuzné".
| | | | | 1. Manžel
| | | | | 2. Partner/partnerka
| | | | | 3. Dítě
| | | | | 4. Zeť/snacha
| | | | | 5. Otec/matka
| | | | | 6. Tchán/tchýně
| | | | | 7. Bratr/sestra
| | | | | 8. Vnuk/vnučka
| | | | | 9. Jiní příbuzní (uveďte prosím)
| | | | | 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím)
| | | | | 11. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
| | | | |
| | | | | IF CV949A[0].CV018_ (RELATION TO RESPONDENT) = 3. Dítě
| | | | | |
| | | | | ELSE
| | | | | |
| | | | | | IF CV949A[0].CV018_ (RELATION TO RESPONDENT) = 5. Otec/matka
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | ELSE
| | | | | | |
| | | | | | | IF CV949A[0].CV018_ (RELATION TO RESPONDENT) = 6. Tchán/tchýně
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | ELSE
| | | | | | | |
| | | | | | | | IF CV949A[0].CV018_ (RELATION TO RESPONDENT) = 9. Jiní příbuzní (uveďte prosím)
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | CV019_ OTHER RELATIVE
| | | | | | | | | Můžete prosím říci, jaký jiný příbuzný?
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | ___________
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ELSE
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | IF CV949A[0].CV018_ (RELATION TO RESPONDENT) = 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím)
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CV020_ SPECIFY RELATIONSHIP
| | | | | | | | | | Můžete prosím upřesnit vztah [{křestní jméno člena domácnosti}] k Vám?
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ___________
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ENDIF
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ENDIF
| | | | | | | |
| | | | | | | ENDIF
| | | | | | |
| | | | | | ENDIF
| | | | | |
| | | | | ENDIF
| | | | |
| | | | | CV021_ MONTH OF BIRTH HHMEMBER
| | | | | V kterém měsíci a roce se [{křestní jméno člena domácnosti}] narodil/a? MĚSÍC: ROK:
| | | | |
| | | | | 1. Leden
| | | | | 2. Únor
| | | | | 3. Březen
| | | | | 4. Duben
| | | | | 5. Květen
| | | | | 6. Červen
| | | | | 7. Červenec
| | | | | 8. Srpen
| | | | | 9. Září
| | | | | 10. Říjen
| | | | | 11. Listopad
| | | | | 12. Prosinec
| | | | |
| | | | | CV022_ YEAR OF BIRTH HHMEMBER
| | | | | V kterém měsíci a roce se [{křestní jméno člena domácnosti}] narodil/a? MĚSÍC: [{měsíc narození člena domácnosti}] ROK:
| | | | |
| | | | | (1900..2009)
| | | | |
| | | | | IF CV949A[0].CV022_ (YEAR OF BIRTH HHMEMBER) = NONRESPONSE
| | | | | |
| | | | | | CV023_ AGE INDICATION HHMEMBER
| | | | | | Narodil/a se [{křestní jméno člena domácnosti}] před rokem nebo po roce [{rok výběru}]?
| | | | | |
| | | | | | 1. Po [{rok výběru}]
| | | | | | 2. V [{rok výběru}]
| | | | | | 3. Před [{rok výběru}]
| | | | | |
| | | | | ENDIF
| | | | |
| | | | | IF CV949A[0].CV016_ (FIRST NAME HHMEMBER) = RESPONSE
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | IF AGE CV949A[0].CV922_ (BIRTHDATE HHMEMBER) > 17
| | | | | | |
| | | | | | | CV024_ LIVING WITH SPOUSE/PARTNER HHMEMBER
| | | | | | | Žije [{křestní jméno člena domácnosti}] s manželem/manželkou, s partnerem/partnerkou, nebo sám/sama?
| | | | | | | TAZATEL:Pokud manžel/ka / partner/ka žije mimo tuto domácnost (např. v domě s pečovatelskou službou), kódujte: 3 Sám/a bez partnera/partnerky
| | | | | | | 1. S manželem/kou
| | | | | | | 2. S partnerem/partnerkou
| | | | | | | 3. Sám/a bez partnera/partnerky
| | | | | | |
| | | | | | | IF CV949A[0].CV024_ (LIVING WITH SPOUSE/PARTNER HHMEMBER) <> 3. Sám/a bez partnera/partnerky
| | | | | | | |
| | | | | | | | CV025_ FIRST NAME HHMEMBER SPOUSE
| | | | | | | | Jaké je jeho nebo její křestní jméno?
| | | | | | | | TAZATEL:Křestní jméno manželky/manžela, partnerky/partnera
| | | | | | | | ___________
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | CV043_ LAST NAME HHMEMBER SPOUSE
| | | | | | | | Jaké je jeho nebo její příjmení?
| | | | | | | | TAZATEL:Příjmení
| | | | | | | | ___________
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | CV026_ MALE OR FEMALE OF HHMEMBER SPOUSE
| | | | | | | | Je [{křestní jméno manžela/ky/partnera/ky člena domácnosti}] muž nebo žena?
| | | | | | | |
| | | | | | | | 1. Muž
| | | | | | | | 2. Žena
| | | | | | | |
| | | | | | | | CV027_ RELATION TO RESPONDENT HHMEMBER SPOUSE
| | | | | | | | Podívejte se prosím na kartu 1 - V jakém [je/je] k Vám [vztahu/vztahu]?
| | | | | | | | TAZATEL:"Tchánem a tchýní" rozumíme rodiče současného partnera, ostatní tchánové a tchýně (např. rodiče minulého partnera/partnerky) označte
| | | | | | | | prosím jako "jiné příbuzné".
| | | | | | | | 1. Manžel
| | | | | | | | 2. Partner/partnerka
| | | | | | | | 3. Dítě
| | | | | | | | 4. Zeť/snacha
| | | | | | | | 5. Otec/matka
| | | | | | | | 6. Tchán/tchýně
| | | | | | | | 7. Bratr/sestra
| | | | | | | | 8. Vnuk/vnučka
| | | | | | | | 9. Jiní příbuzní (uveďte prosím)
| | | | | | | | 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím)
| | | | | | | | 11. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
| | | | | | | |
| | | | | | | | IF CV949A[0].CV027_ (RELATION TO RESPONDENT HHMEMBER SPOUSE) = 5. Otec/matka
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ELSE
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | IF CV949A[0].CV027_ (RELATION TO RESPONDENT HHMEMBER SPOUSE) = 6. Tchán/tchýně
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ELSE
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | IF CV949A[0].CV027_ (RELATION TO RESPONDENT HHMEMBER SPOUSE) = 9. Jiní příbuzní (uveďte prosím)
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CV028_ OTHER RELATIVE
| | | | | | | | | | | Můžete prosím říci, jaký jiný příbuzný?
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ___________
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ELSE
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | IF CV949A[0].CV027_ (RELATION TO RESPONDENT HHMEMBER SPOUSE) = 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím)
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | CV029_ SPECIFY RELATIONSHIP
| | | | | | | | | | | | Můžete přesněji popsat, v jakém vztahu [{křestní jméno manžela/ky/partnera/ky člena domácnosti}] k Vám je?
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ___________
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ENDIF
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ENDIF
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ENDIF
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ENDIF
| | | | | | | |
| | | | | | | | CV030_ MONTH OF BIRTH HHMEMBER SPOUSE
| | | | | | | | Ve kterém měsíci a roce se [{křestní jméno manžela/ky/partnera/ky člena domácnosti}] narodil/a? MĚSÍC: ROK:
| | | | | | | |
| | | | | | | | 1. Leden
| | | | | | | | 2. Únor
| | | | | | | | 3. Březen
| | | | | | | | 4. Duben
| | | | | | | | 5. Květen
| | | | | | | | 6. Červen
| | | | | | | | 7. Červenec
| | | | | | | | 8. Srpen
| | | | | | | | 9. Září
| | | | | | | | 10. Říjen
| | | | | | | | 11. Listopad
| | | | | | | | 12. Prosinec
| | | | | | | |
| | | | | | | | CV031_ YEAR OF BIRTH HHMEMBER SPOUSE
| | | | | | | | Ve kterém měsíci a roce se [{křestní jméno manžela/ky/partnera/ky člena domácnosti}] narodil/a? MĚSÍC: [{měsíc narození manžela/ky/partnera/ky
| | | | | | | | člena domácnosti}] ROK:
| | | | | | | |
| | | | | | | | (1900..2009)
| | | | | | | |
| | | | | | | | IF CV949A[0].CV031_ (YEAR OF BIRTH HHMEMBER SPOUSE) = NONRESPONSE
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | CV032_ AGE INDICATION HHMEMBER SPOUSE
| | | | | | | | | Narodil/a se [{křestní jméno manžela/ky/partnera/ky člena domácnosti}] před nebo po roce [{rok výběru}]?
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1. Po [{rok výběru}]
| | | | | | | | | 2. V [{rok výběru}]
| | | | | | | | | 3. Před [{rok výběru}]
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ENDIF
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | ENDIF
| | | | | | |
| | | | | | ENDIF
| | | | | |
| | | | | ENDIF
| | | | |
| | | | | CV033_ SOMEONE ELSE IN THE HOUSEHOLD
| | | | | Žije ještě někdo v této domácnosti?
| | | | | TAZATEL:Domácnost se sestává ze všech osob, které bydlí v jednom obydlí (se společným vchodem), a které společně hospodaří (mají společné
| | | | | finance nebo společně jedí). Výjimky: podnájemníci se ke členům domácnosti nepočítají, ani když se příležitostně účastní společného
| | | | | jídla. Děti, které žijí v rodičovské domácnosti, nebo rodiče, kteří žijí v domácnosti dětí se ke členům domácnosti počítají bez ohledu na
| | | | | to, zda existuje společná pokladna dané domácnosti nebo ne.
| | | | | 1. Ano
| | | | | 5. Ne
| | | | |
| | | | |
| | | | ENDIF
| | | |
| | | ENDLOOP
| | |
| | ENDIF
| |
| | IF CV948_ (HHSIZE) > 1
| | |
| | | CV035_ HAVE WE LEFT SOMEONE OUT
| | | Dovolte shrnutí Vaší domácnosti: žije v ní celkem [{počet členů domácnosti}] osob. Zapomněli jsme na někoho? [{seznam respondentů}]
| | | TAZATEL:Pokud nutno, přečtěte všechna jména zaznamenaná na seznamu domácnosti nahlas
| | | 1. Ano
| | | 5. Ne
| | |
CHK: (CV035_HHSizeNotCorrect = a5) INVOLVING (CV949_HHMembers[A_LastMember].CV033_SomeOneElse) "[Prosím vraťte se a doplňte tuto osobu. stiskněte ENTER pro pokračování]"
| | ENDIF
| |
| ENDIF
|
| IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 1
| |
| | IF CV178_ (INTERVIEW IN NURSING HOME) = 1. Domácnost
| | |
| | | IF CV948_ (HHSIZE) > 1
| | | |
| | | | CV102_ ANYONE MOVED IN
| | | | Ze současných členů domácnosti, přibyl někdo nový od [{měsíc a rok předchozího rozhovoru}], (to jest od doby našeho posledního rozhovoru se
| | | | současným členem domácnosti)?
| | | |
| | | | 1. Ano
| | | | 5. Ne
| | | |
| | | | IF CV956_.CV102_ (ANYONE MOVED IN) = 1. Ano
| | | | |
| | | | | CV103_ WHO MOVED IN
| | | | | Kdo se přistěhoval?
| | | | | TAZATEL:Zaznamenat všechny osoby
| | | | |
| | | | |
| | | | | LOOP cnt:= 1 TO 20
| | | | | |
| | | | | | IF cnt IN CV956_.CV980_.CV103_(WHO MOVED IN)
| | | | | | |
CHK: (CV955AHHOverview[cnt].Name <> '') INVOLVING (CV103_WhoMovedIn) "[Prosím vraťte se a doplňte tuto osobu. stiskněte ENTER pro pokračování]"
| | | | | | ENDIF
| | | | | |
| | | | | ENDLOOP
| | | | |
| | | | | LOOP cnt:= 1 TO HHSIZE
| | | | | |
| | | | | | IF cnt IN CV956_.CV980_.CV103_(WHO MOVED IN)
| | | | | | |
| | | | | | | CV166A MONTH MOVED IN
| | | | | | | V kterém měsíci a roce [{empty}/se] [jste se/{vstup jména z CV103_WhoMovedIn}] přistěhoval/a? MĚSÍC: ROK:
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | CV167A YEAR MOVED IN
| | | | | | | V kterém měsíci a roce [jste se/{vstup jména z CV103_WhoMovedIn}] přistěhoval/a? MĚSÍC: [se {vstup z CV166_MoBirthRel (from array)}] ROK
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | ENDIF
| | | | | |
| | | | | ENDLOOP
| | | | |
| | | | ENDIF
| | | |
| | | ENDIF
| | |
| | | CV104_ ANYONE MOVED OUT
| | | Opustil někdo tuto domácnost v době od [{měsíc a rok předchozího rozhovoru}], (to jest od doby posledního rozhovoru se současným členem domácnosti)?
| | | TAZATEL:Otázky na zemřelé členy domácnosti přijdou později
| | | 1. Ano
| | | 5. Ne
| | |
| | | IF CV956_.CV104_ (ANYONE MOVED OUT) = 1. Ano
| | | |
| | | | CV105_ UPDATE INFO INTRODUCTION
| | | | Musím se zeptat na několik věcí, abych aktualizoval/a naše informace.
| | | |
| | | | 1. Dále
| | | |
| | | | CV106_ FIRST NAME HHMEMBER
| | | | Jaké je jeho nebo její křestní jméno?
| | | | TAZATEL:Pokud si je respondent nejistý, s kým má dál pokračovat, pomozte a řekněte:Budeme pokračovat se členem domácnosti, který se odstěhoval jako
| | | | poslední.
| | | | ___________
| | | |
| | | |
| | | | CV107_ LAST NAME HHMEMBER
| | | | Jaké je jeho nebo její příjmení?
| | | | TAZATEL:Pokud si je respondent nejistý, s kým má dál pokračovat, pomozte a řekněte:Budeme pokračovat se členem domácnosti, který se odstěhoval jako
| | | | poslední.
| | | | ___________
| | | |
| | | |
| | | | CV130_ MALE OR FEMALE MOVED OUT
| | | | Jakého je [{křestní jméno člena domácnosti}] pohlaví?
| | | |
| | | | 1. Muž
| | | | 2. Žena
| | | |
| | | | CV131_ RELATION TO RESPONDENT
| | | | Podívejte se na kartu 1. Jaký je [jeho/její] [vztah/vztah] k Vám?
| | | | TAZATEL:"Tchánem a tchýní" rozumíme rodiče současného partnera, ostatní tchánové a tchýně (např. rodiče minulého partnera/partnerky) označte
| | | | prosím jako "jiné příbuzné".
| | | | 1. Manžel
| | | | 2. Partner/partnerka
| | | | 3. Dítě
| | | | 4. Zeť/snacha
| | | | 5. Otec/matka
| | | | 6. Tchán/tchýně
| | | | 7. Bratr/sestra
| | | | 8. Vnuk/vnučka
| | | | 9. Jiní příbuzní (uveďte prosím)
| | | | 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím)
| | | | 11. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
| | | |
| | | | IF CV956_.CV981A[1].CV131_ (RELATION TO RESPONDENT) = 9. Jiní příbuzní (uveďte prosím)
| | | | |
| | | | | CV132_ OTHER RELATIVE
| | | | | Můžete prosím upřesnit -- jaký příbuzný?
| | | | |
| | | | | ___________
| | | | |
| | | | ENDIF
| | | |
| | | | IF CV956_.CV981A[1].CV131_ (RELATION TO RESPONDENT) = 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím)
| | | | |
| | | | | CV120_ SPECIFY RELATIONSHIP
| | | | | Můžete prosím upřesnit vztah [{křestní jméno člena domácnosti}] k Vám?
| | | | |
| | | | | ___________
| | | | |
| | | | ENDIF
| | | |
| | | | CV121_ MONTH OF BIRTH HHMEMBER
| | | | V kterém měsíci a roce se [{křestní jméno člena domácnosti}] narodil/a? MĚSÍC: ROK:
| | | |
| | | | 1. Leden
| | | | 2. Únor
| | | | 3. Březen
| | | | 4. Duben
| | | | 5. Květen
| | | | 6. Červen
| | | | 7. Červenec
| | | | 8. Srpen
| | | | 9. Září
| | | | 10. Říjen
| | | | 11. Listopad
| | | | 12. Prosinec
| | | |
| | | | CV122_ YEAR OF BIRTH HHMEMBER
| | | | V kterém měsíci a roce se [{křestní jméno člena domácnosti}] narodil/a? MĚSÍC: [{měsíc narození}] ROK:
| | | |
| | | | (1900..2009)
| | | |
| | | | IF CV956_.CV981A[1].CV122_ (YEAR OF BIRTH HHMEMBER) = NONRESPONSE
| | | | |
| | | | | CV123_ AGE INDICATION HHMEMBER
| | | | | Narodil/a se [{křestní jméno člena domácnosti}] před nebo po roce [{rok výběru}]?
| | | | |
| | | | | 1. Po [{rok výběru}]
| | | | | 2. V [{rok výběru}]
| | | | | 3. Před [{rok výběru}]
| | | | |
| | | | ENDIF
| | | |
| | | | CV108_ MONTH HHMEMBER MOVED OUT
| | | | V kterém měsíci a roce se [odstěhoval/odstěhovala]? MĚSÍC: ROK:
| | | |
| | | | 1. Leden
| | | | 2. Únor
| | | | 3. Březen
| | | | 4. Duben
| | | | 5. Květen
| | | | 6. Červen
| | | | 7. Červenec
| | | | 8. Srpen
| | | | 9. Září
| | | | 10. Říjen
| | | | 11. Listopad
| | | | 12. Prosinec
| | | |
| | | | CV109_ YEAR HHMEMBER MOVED OUT
| | | | V kterém měsíci a roce se [odstěhoval/odstěhovala]? MĚSÍC: [{měsíc odstěhování}] ROK
| | | |
| | | | 1. 2004
| | | | 2. 2005
| | | | 3. 2006
| | | | 4. 2007
| | | | 5. 2008
| | | | 6. 2009
| | | |
| | | | CV110_ WHY MOVED OUT
| | | | Mohu se zeptat proč [{křestní jméno člena domácnosti}] opustil/a tuto domácnost? Bylo to protože...
| | | | TAZATEL:Prosím přečtěte.(Domov s pečovatelskou službou poskytuje všechny následující služby: podávání léků, dohled a osobní péči 24 hodin
| | | | (ne nutně zdravotní sestrou), ubytování a jídlo.)
| | | | 1. Vztah se členem domácnosti skončil
| | | | 2. [Odstěhoval se/Odstěhovala se] do domova důchodců nebo domu s pečovatelskou službou
| | | | 3. Z jiného důvodu
| | | |
| | | |
| | | | CV112_ ANYONE ELSE MOVED OUT
| | | | Opustil ještě někdo tuto domácnost od doby [{měsíc a rok předchozího rozhovoru}], (to jest od doby posledního rozhovoru se současným členem této
| | | | domácnosti)?
| | | |
| | | | 1. Ano
| | | | 5. Ne
| | | |
| | | |
| | | | LOOP cnt2:= 2 TO 10
| | | | |
| | | | | IF CV981_MovedOut[cnt2 - CV956_.CV981A[1].CV112_ (ANYONE ELSE MOVED OUT) = 1. Ano
| | | | | |
| | | | | | CV105_ UPDATE INFO INTRODUCTION
| | | | | | Musím se zeptat na několik věcí, abych aktualizoval/a naše informace.
| | | | | |
| | | | | | 1. Dále
| | | | | |
| | | | | | CV106_ FIRST NAME HHMEMBER
| | | | | | Jaké je jeho nebo její křestní jméno?
| | | | | | TAZATEL:Pokud si je respondent nejistý, s kým má dál pokračovat, pomozte a řekněte:Budeme pokračovat se členem domácnosti, který se odstěhoval jako
| | | | | | poslední.
| | | | | | ___________
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | CV107_ LAST NAME HHMEMBER
| | | | | | Jaké je jeho nebo její příjmení?
| | | | | | TAZATEL:Pokud si je respondent nejistý, s kým má dál pokračovat, pomozte a řekněte:Budeme pokračovat se členem domácnosti, který se odstěhoval jako
| | | | | | poslední.
| | | | | | ___________
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | CV130_ MALE OR FEMALE MOVED OUT
| | | | | | Jakého je [{křestní jméno člena domácnosti}] pohlaví?
| | | | | |
| | | | | | 1. Muž
| | | | | | 2. Žena
| | | | | |
| | | | | | CV131_ RELATION TO RESPONDENT
| | | | | | Podívejte se na kartu 1. Jaký je [jeho/její] [vztah/vztah] k Vám?
| | | | | | TAZATEL:"Tchánem a tchýní" rozumíme rodiče současného partnera, ostatní tchánové a tchýně (např. rodiče minulého partnera/partnerky) označte
| | | | | | prosím jako "jiné příbuzné".
| | | | | | 1. Manžel
| | | | | | 2. Partner/partnerka
| | | | | | 3. Dítě
| | | | | | 4. Zeť/snacha
| | | | | | 5. Otec/matka
| | | | | | 6. Tchán/tchýně
| | | | | | 7. Bratr/sestra
| | | | | | 8. Vnuk/vnučka
| | | | | | 9. Jiní příbuzní (uveďte prosím)
| | | | | | 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím)
| | | | | | 11. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
| | | | | |
| | | | | | IF CV956_.CV981A[1].CV131_ (RELATION TO RESPONDENT) = 9. Jiní příbuzní (uveďte prosím)
| | | | | | |
| | | | | | | CV132_ OTHER RELATIVE
| | | | | | | Můžete prosím upřesnit -- jaký příbuzný?
| | | | | | |
| | | | | | | ___________
| | | | | | |
| | | | | | ENDIF
| | | | | |
| | | | | | IF CV956_.CV981A[1].CV131_ (RELATION TO RESPONDENT) = 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím)
| | | | | | |
| | | | | | | CV120_ SPECIFY RELATIONSHIP
| | | | | | | Můžete prosím upřesnit vztah [{křestní jméno člena domácnosti}] k Vám?
| | | | | | |
| | | | | | | ___________
| | | | | | |
| | | | | | ENDIF
| | | | | |
| | | | | | CV121_ MONTH OF BIRTH HHMEMBER
| | | | | | V kterém měsíci a roce se [{křestní jméno člena domácnosti}] narodil/a? MĚSÍC: ROK:
| | | | | |
| | | | | | 1. Leden
| | | | | | 2. Únor
| | | | | | 3. Březen
| | | | | | 4. Duben
| | | | | | 5. Květen
| | | | | | 6. Červen
| | | | | | 7. Červenec
| | | | | | 8. Srpen
| | | | | | 9. Září
| | | | | | 10. Říjen
| | | | | | 11. Listopad
| | | | | | 12. Prosinec
| | | | | |
| | | | | | CV122_ YEAR OF BIRTH HHMEMBER
| | | | | | V kterém měsíci a roce se [{křestní jméno člena domácnosti}] narodil/a? MĚSÍC: [{měsíc narození}] ROK:
| | | | | |
| | | | | | (1900..2009)
| | | | | |
| | | | | | IF CV956_.CV981A[1].CV122_ (YEAR OF BIRTH HHMEMBER) = NONRESPONSE
| | | | | | |
| | | | | | | CV123_ AGE INDICATION HHMEMBER
| | | | | | | Narodil/a se [{křestní jméno člena domácnosti}] před nebo po roce [{rok výběru}]?
| | | | | | |
| | | | | | | 1. Po [{rok výběru}]
| | | | | | | 2. V [{rok výběru}]
| | | | | | | 3. Před [{rok výběru}]
| | | | | | |
| | | | | | ENDIF
| | | | | |
| | | | | | CV108_ MONTH HHMEMBER MOVED OUT
| | | | | | V kterém měsíci a roce se [odstěhoval/odstěhovala]? MĚSÍC: ROK:
| | | | | |
| | | | | | 1. Leden
| | | | | | 2. Únor
| | | | | | 3. Březen
| | | | | | 4. Duben
| | | | | | 5. Květen
| | | | | | 6. Červen
| | | | | | 7. Červenec
| | | | | | 8. Srpen
| | | | | | 9. Září
| | | | | | 10. Říjen
| | | | | | 11. Listopad
| | | | | | 12. Prosinec
| | | | | |
| | | | | | CV109_ YEAR HHMEMBER MOVED OUT
| | | | | | V kterém měsíci a roce se [odstěhoval/odstěhovala]? MĚSÍC: [{měsíc odstěhování}] ROK
| | | | | |
| | | | | | 1. 2004
| | | | | | 2. 2005
| | | | | | 3. 2006
| | | | | | 4. 2007
| | | | | | 5. 2008
| | | | | | 6. 2009
| | | | | |
| | | | | | CV110_ WHY MOVED OUT
| | | | | | Mohu se zeptat proč [{křestní jméno člena domácnosti}] opustil/a tuto domácnost? Bylo to protože...
| | | | | | TAZATEL:Prosím přečtěte.(Domov s pečovatelskou službou poskytuje všechny následující služby: podávání léků, dohled a osobní péči 24 hodin
| | | | | | (ne nutně zdravotní sestrou), ubytování a jídlo.)
| | | | | | 1. Vztah se členem domácnosti skončil
| | | | | | 2. [Odstěhoval se/Odstěhovala se] do domova důchodců nebo domu s pečovatelskou službou
| | | | | | 3. Z jiného důvodu
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | CV112_ ANYONE ELSE MOVED OUT
| | | | | | Opustil ještě někdo tuto domácnost od doby [{měsíc a rok předchozího rozhovoru}], (to jest od doby posledního rozhovoru se současným členem této
| | | | | | domácnosti)?
| | | | | |
| | | | | | 1. Ano
| | | | | | 5. Ne
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ENDIF
| | | | |
| | | | ENDLOOP
| | | |
| | | ENDIF
| | |
| | ENDIF
| |
| | CV113_ DID SOMEONE DIE
| | Vím, že může být těžké o takových věcech mluvit. Zemřel někdo, kdo byl členem této domácnosti v [{měsíc a rok předchozího rozhovoru}]?
| |
| | 1. Ano
| | 5. Ne
| |
| | IF CV956_.CV113_ (DID SOMEONE DIE) = 1. Ano
| | |
| | | CV114_ INTRO INFO DIE
| | | To je mi velmi líto. Musím se zeptat několik otázek, abychom měli o zemřelé/m správné informace.
| | |
| | | 1. Dále
| | |
| | | CV115_ FIRST NAME DECEASED
| | | Můžete mi prosím říci jeho nebo její křestní jméno?
| | | TAZATEL:Křestní jméno zemřelé/ho
| | | ___________
| | |
| | |
| | | CV116_ LAST NAME DECEASED
| | | Můžete mi prosím říci příjmení zemřelé/ho?
| | | TAZATEL:Příjmení zemřelé/ho
| | | ___________
| | |
| | |
| | | CV117_ MALE OR FEMALE OF HHMEMBER
| | |
| | | TAZATEL:Zaznamenat pohlaví zemřelého. Při nejistotě se zeptat.
| | | 1. Muž
| | | 2. Žena
| | |
| | | CV118_ RELATION TO RESPONDENT
| | | Na kartě 1, v jakém [vztahu/vztahu] k Vám [byl/byla]?
| | | TAZATEL:"Tchánem a tchýní" rozumíme rodiče současného partnera, ostatní tchánové a tchýně (např. rodiče minulého partnera/partnerky) označte
| | | prosím jako "jiné příbuzné".
| | | 1. Manžel
| | | 2. Partner/partnerka
| | | 3. Dítě
| | | 4. Zeť/snacha
| | | 5. Otec/matka
| | | 6. Tchán/tchýně
| | | 7. Bratr/sestra
| | | 8. Vnuk/vnučka
| | | 9. Jiní příbuzní (uveďte prosím)
| | | 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím)
| | | 11. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
| | |
| | | IF CV956_.CV982A[1].CV118_ (RELATION TO RESPONDENT) = 9. Jiní příbuzní (uveďte prosím) OR CV956_.CV982A[1].CV118_ (RELATION TO
| | | RESPONDENT) = 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím)
| | | |
| | | | CV119_ SPECIFY RELATIONSHIP
| | | | Můžete prosím upřesnit vztah [{křestní jméno zemřelé osoby}] k Vám?
| | | |
| | | | ___________
| | | |
| | | ENDIF
| | |
| | | CV125_ MONTH OF BIRTH HHMEMBER
| | | V kterém měsíci a roce se [{křestní jméno zemřelé osoby}] narodil/a? MĚSÍC: ROK:
| | |
| | | 1. Leden
| | | 2. Únor
| | | 3. Březen
| | | 4. Duben
| | | 5. Květen
| | | 6. Červen
| | | 7. Červenec
| | | 8. Srpen
| | | 9. Září
| | | 10. Říjen
| | | 11. Listopad
| | | 12. Prosinec
| | |
| | | CV126_ YEAR OF BIRTH HHMEMBER
| | | V kterém měsíci a roce se [{křestní jméno zemřelé osoby}] narodil/a? MĚSÍC: [{měsíc narození}] ROK:
| | |
| | | (1900..2009)
| | |
| | | IF CV956_.CV982A[1].CV126_ (YEAR OF BIRTH HHMEMBER) = NONRESPONSE
| | | |
| | | | CV127_ AGE INDICATION HHMEMBER
| | | | Narodil/a se [{křestní jméno zemřelé osoby}] před nebo po roce [{rok výběru}]?
| | | |
| | | | 1. Po [{rok výběru}]
| | | | 2. V [{rok výběru}]
| | | | 3. Před [{rok výběru}]
| | | |
| | | ENDIF
| | |
| | | CV135_ MONTH DIED
| | | V kterém měsíci a roce [{křestní jméno zemřelé osoby}] zemřel/a? MĚSÍC: ROK:
| | |
| | | 1. Leden
| | | 2. Únor
| | | 3. Březen
| | | 4. Duben
| | | 5. Květen
| | | 6. Červen
| | | 7. Červenec
| | | 8. Srpen
| | | 9. Září
| | | 10. Říjen
| | | 11. Listopad
| | | 12. Prosinec
| | |
| | | CV136_ YEAR DIED
| | | V kterém měsíci a roce [{křestní jméno zemřelé osoby}] zemřel/a? MĚSÍC [{měsíc smrti}]: ROK:
| | |
| | | 1. 2004
| | | 2. 2005
| | | 3. 2006
| | | 4. 2007
| | | 5. 2008
| | | 6. 2009
| | |
| | |
| | | CV177_ ANYONE ELSE DIED
| | | Zemřel ještě někdo další kdo byl členem této domácnosti od doby posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího rozhovoru}]?
| | |
| | | 1. Ano
| | | 5. Ne
| | |
| | | LOOP cnt3:= 2 TO 10
| | | |
| | | | IF CV982_Died[cnt3 - CV956_.CV982A[1].CV177_ (ANYONE ELSE DIED) = 1. Ano
| | | | |
| | | | | CV115_ FIRST NAME DECEASED
| | | | | Můžete mi prosím říci jeho nebo její křestní jméno?
| | | | | TAZATEL:Křestní jméno zemřelé/ho
| | | | | ___________
| | | | |
| | | | |
| | | | | CV116_ LAST NAME DECEASED
| | | | | Můžete mi prosím říci příjmení zemřelé/ho?
| | | | | TAZATEL:Příjmení zemřelé/ho
| | | | | ___________
| | | | |
| | | | |
| | | | | CV117_ MALE OR FEMALE OF HHMEMBER
| | | | |
| | | | | TAZATEL:Zaznamenat pohlaví zemřelého. Při nejistotě se zeptat.
| | | | | 1. Muž
| | | | | 2. Žena
| | | | |
| | | | | CV118_ RELATION TO RESPONDENT
| | | | | Na kartě 1, v jakém [vztahu/vztahu] k Vám [byl/byla]?
| | | | | TAZATEL:"Tchánem a tchýní" rozumíme rodiče současného partnera, ostatní tchánové a tchýně (např. rodiče minulého partnera/partnerky) označte
| | | | | prosím jako "jiné příbuzné".
| | | | | 1. Manžel
| | | | | 2. Partner/partnerka
| | | | | 3. Dítě
| | | | | 4. Zeť/snacha
| | | | | 5. Otec/matka
| | | | | 6. Tchán/tchýně
| | | | | 7. Bratr/sestra
| | | | | 8. Vnuk/vnučka
| | | | | 9. Jiní příbuzní (uveďte prosím)
| | | | | 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím)
| | | | | 11. Bývalý/á manžel/ka nebo partner/ka
| | | | |
| | | | | IF CV956_.CV982A[1].CV118_ (RELATION TO RESPONDENT) = 9. Jiní příbuzní (uveďte prosím) OR CV956_.CV982A[1].CV118_ (RELATION TO
| | | | | RESPONDENT) = 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte prosím)
| | | | | |
| | | | | | CV119_ SPECIFY RELATIONSHIP
| | | | | | Můžete prosím upřesnit vztah [{křestní jméno zemřelé osoby}] k Vám?
| | | | | |
| | | | | | ___________
| | | | | |
| | | | | ENDIF
| | | | |
| | | | | CV125_ MONTH OF BIRTH HHMEMBER
| | | | | V kterém měsíci a roce se [{křestní jméno zemřelé osoby}] narodil/a? MĚSÍC: ROK:
| | | | |
| | | | | 1. Leden
| | | | | 2. Únor
| | | | | 3. Březen
| | | | | 4. Duben
| | | | | 5. Květen
| | | | | 6. Červen
| | | | | 7. Červenec
| | | | | 8. Srpen
| | | | | 9. Září
| | | | | 10. Říjen
| | | | | 11. Listopad
| | | | | 12. Prosinec
| | | | |
| | | | | CV126_ YEAR OF BIRTH HHMEMBER
| | | | | V kterém měsíci a roce se [{křestní jméno zemřelé osoby}] narodil/a? MĚSÍC: [{měsíc narození}] ROK:
| | | | |
| | | | | (1900..2009)
| | | | |
| | | | | IF CV956_.CV982A[1].CV126_ (YEAR OF BIRTH HHMEMBER) = NONRESPONSE
| | | | | |
| | | | | | CV127_ AGE INDICATION HHMEMBER
| | | | | | Narodil/a se [{křestní jméno zemřelé osoby}] před nebo po roce [{rok výběru}]?
| | | | | |
| | | | | | 1. Po [{rok výběru}]
| | | | | | 2. V [{rok výběru}]
| | | | | | 3. Před [{rok výběru}]
| | | | | |
| | | | | ENDIF
| | | | |
| | | | | CV135_ MONTH DIED
| | | | | V kterém měsíci a roce [{křestní jméno zemřelé osoby}] zemřel/a? MĚSÍC: ROK:
| | | | |
| | | | | 1. Leden
| | | | | 2. Únor
| | | | | 3. Březen
| | | | | 4. Duben
| | | | | 5. Květen
| | | | | 6. Červen
| | | | | 7. Červenec
| | | | | 8. Srpen
| | | | | 9. Září
| | | | | 10. Říjen
| | | | | 11. Listopad
| | | | | 12. Prosinec
| | | | |
| | | | | CV136_ YEAR DIED
| | | | | V kterém měsíci a roce [{křestní jméno zemřelé osoby}] zemřel/a? MĚSÍC [{měsíc smrti}]: ROK:
| | | | |
| | | | | 1. 2004
| | | | | 2. 2005
| | | | | 3. 2006
| | | | | 4. 2007
| | | | | 5. 2008
| | | | | 6. 2009
| | | | |
| | | | |
| | | | | CV177_ ANYONE ELSE DIED
| | | | | Zemřel ještě někdo další kdo byl členem této domácnosti od doby posledního rozhovoru v [{měsíc a rok předchozího rozhovoru}]?
| | | | |
| | | | | 1. Ano
| | | | | 5. Ne
| | | | |
| | | | ENDIF
| | | |
| | | ENDLOOP
| | |
| | ENDIF
| |
| ENDIF
|
| IF A_NumElig > 0
| |
| | IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0
| | |
| | | CV179_ PRIMARY RESPONDENT
| | |
| | | TAZATEL:Potvrďte hlavního respondenta ze seznamu členů domácnosti
| | | {Vhodné osoby}
| | |
| | ENDIF
| |
| | IF MN101_ (MN101_Longitudinal) = 0
| | |
| | | CV037_ PERSONS TO INTERVIEW
| | | Rád bych udělal rozhovor s [{seznam vhodných respondentů}]
| | |
| | | 1. Dále
| | |
| | ENDIF
| |
| ENDIF
|
| CV039_ BACK TO MAIN
|
| TAZATEL:Toto je poslední otázka úvodního dotazníku.
| 1. Dále
|
ENDIF

IF A_NumElig < 1
|
| IF CV956_LeftHH.CV113_SomeoneDied <> a1
| |
| | CV036_ INTRO END OF INTERVIEW
| | Mnohokrát děkujeme, že jste si udělal/a čas, ale v této domácnosti není žádná osoba, se kterou bychom mohli provést náš rozhovor.
| |
| | 1. Dále
| |
| |
| ELSE
| |
| |
| ENDIF
|
ENDIF