Studie odchodu do důchodu v České republice

 


Český tým SHARE ve spolupráci s think tankem IDEA při CERGE-EI připravil studii o problematice odchodu do důchodu v České republice. Originál studie v anglickém jezyce A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic je k disposici ke stažení na http://idea.cerge-ei.cz/zpravy/studie-odchody-do-duchodu a http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_duchodova_studie/IDEA_Duchodova_studie/IDEA_Duchodova_studie.html.

Cílem analýzy je identifikace rizik a možných překážek vztahujících se k rychlejšímu prodlužování zákonného a reálného věku odchodů do důchodu v České republice. Studie přináší první podrobný kvantitativní vhled do problematiky odchodu do důchodu a věkově determinované neúčasti na trhu práce v České republice díky unikátním mezinárodně srovnatelným datum z průzkumu SHARE.

Naše analýza ukazuje, že starší generace v České republice se v mnoha ohledech stále odlišují od srovnatelných generací vyspělejších zemí severní a západní Evropy. Socio-ekonomické podmínky, dosažené vzdělání, struktura povolání a zdravotní stav české populace jsou stále nižší v důsledku historického vývoje 20. století. Na druhé straně se v poslední době tyto ukazatele rychle a výrazně zlepšují a konvergují ke standardům v ekonomicky vyspělejších zemích Evropské unie.

Naše zjištění jen velmi málo podporují názor, že relativně rané odchody do důchodu v České republice jsou primárně způsobeny horšími osobními a socio-ekonomickými podmínkami starších generací. Analýza naopak ukazuje, že předčasné odchody do důchodu a z trhu práce jsou hlavně důsledkem institucionálního nastavení a motivací vyvolaných daňovým, sociálním a důchodovým systémem, a s největší pravděpodobností také politikou zaměstnanosti, jež ovlivňuje očekávání zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Převládající nižší zaměstnanost starších mužů a žen v České republice, v porovnání s rozvinutými zeměmi Evropské unie, lze jen v omezené míře přičíst na vrub rozdílů v individuálních osobních charakteristikách. Naše studie dokládá, že zdraví jednotlivců se s věkem zhoršuje mnohem pomaleji, než jak starší lidé odcházejí do důchodu a opouštějí trh práce. Zjistili jsme, že místní míra nezaměstnanosti souvisí s odchody do důchodu žen, ale nikoliv v případě mužů. Konečně studie ukazuje, že věkové profily odchodů do důchodu a mimo trh práce jsou významně ovlivněny zákonnými podmínkami nároků na předčasný odchod do starobního důchodu.

Naše analýza neidentifikuje žádná zásadnější rizika vyplývající z dalšího zvyšování věku odchodu do důchodu nad jeho současnou úroveň. Naše simulace ukazují, že kdyby byla česká populace se svými demografickými, zdravotními, a socio-ekonomickými charakteristikami vystavena švédskému institucionálnímu systému, rozdíl v míře zaměstnanosti mužů zcela zmizel a v případě žen by se zredukovat zhruba o 80 %. Ačkoli dodatečná efektivita a zvýšení společenského blahobytu plynoucích z eliminace nedostatečného využívání lidského kapitálu starších lidí nejsou explicitně vidět, je zřejmé, že jsou značné a podstatné pro udržitelnost sociálního státu v České republice.