O projektu SHARE

 

SHARE (Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe) spočívá ve vytvoření celoevropského longitudinálního datového souboru zahrnujícího osoby starší 50ti let a jejich rodiny. Data projektu SHARE jsou zásadním přínosem pro pochopení procesu stárnutí evropské populace. Mezi hlavní témata tohoto multidisciplinárního výzkumu na více než 120,000 respondentech ve všech 27 zemích EU (plus Švýcarsko a Izrael) patří: demografie a rodina; vzdělání; zdraví a zdravotní péče, kognitivní funkce; zaměstnání a důchod, vzájemná pomoc a finance v rodině, bydlení, příjmy a spotřeba domácnosti, majetek; sociální podpora, aktivity, kvalita života, životní historie, očekávání do budoucnosti a další důležitá témata. Výsledkem je unikátní soubor dat poskytující informace o stavu, historii a vývoji české a evropské společnosti. Přístup k údajům je volný a bezplatný. SHARE ERIC je největším mezinárodním vědeckým projektem EU v sociálních vědách, pomáhající vládám pochopit důsledky stárnutí pro veřejné finance, trh práce, zdravotní či penzijní systém nebo rodinný život. Analýzy údajů SHARE pomohou evropským zemím účinněji se připravit na řešení důsledků stárnutí obyvatelstva a důležité reformy v budoucnosti. Unikátním přínosem dat SHARE je jejich multidisciplinarita, harmonizace napříč zeměmi (porovnání vlivu vládních politik v různých zemích) a longitudinální charakter (analýza kauzality díky dotazování stejných jednotlivců v čase).

V roce 2004 se uskutečnil základní sběr dat SHARE s 27.000 respondenty v 11 zemích západní Evropy. Druhá vlna proběhla v těchto zemích v roce 2006. Česká republika a Polsko se do projektu zapojily v roce 2006 sběrem dat v první základní vlně. V roce 2008 se uskutečnila další vlna sběru dat, v případě České republiky již také longitudinální. Od roku 2010 začíná další provozní fáze SHARE, sestávající z pěti longitudinálních vln sběru dat v rámci projektu Evropských infrastruktur ESFRI. V roce 2011 se projekt SHARE stal historicky první vědeckou evropskou infrastrukturou (European Research Infrastructure, ERIC).  Hlavím koordinátorem projektu je Max Planck Institut v Mnichově, národním partnerem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Sběr dat provádí agentura SCaC ve spolupráci s českým koordinátorem projektu, Národohospodářským ústavem AV ČR.

Koncem roku 2016 projekt SHARE v České republice zahájil již šestou vlnu sběru dat na vzorku s více než 4,500 respondenty, kteří se účastnili již předcházejících vln průzkumu v letech 2006/7, 2008/9, 2010/11, 2012/13, a 2014/15. Infrastruktura SHARE měla ke konci roku 2016 více než 6,200 registrovaných uživatelů a přes 1,500 odborných publikací založených na jejích datech, které jsou zdarma k disposici na portálu projektu http://www.share-project.org.  Podrobné informace o projektu SHARE, včetně všech publikací a přístupu k datům, jsou také na českém projektu http://share.cerge-ei.cz.

Stárnutí populace je jedním z nejvýznamnějších sociálních a ekonomických jevů (a  pro-blémů) 21. století. Význam SHARE spočívá ve vytvoření prvního skutečně komplexního longitudinálního souboru dat o stavu starší generace a celé společnosti napříč Evropou. Poprvé v historii tak budou pokryta a navzájem propojena všechna témata nezbytná k tomu, aby bylo možné pochopit ekonomické, sociální, psychologické nebo zdravotní faktory procesu stárnutí. Výzkum SHARE tak doplní podobné studie, které se v současné době provádějí ve Velké Británii (English Longitudinal Study of Ageing) a v USA (Health and Retirement Study). Již dokončené vlny sběru dat poskytly mnoho zajímavých zjištění o životě a stárnutí evropské populace. Longitudinální sledování respondentů každé dva roky poskytne data o tom, jak se život lidí mění v čase.

Data SHARE se tak mohou stát zásadním podkladem pro analýzu stavu české společnosti a přípravu reforem v oblasti důchodového zabezpečení, zdanění, sociální pomoci, vzdělávání, zdravotnictví nebo školství. Tento kompatibilní mezinárodní rámec, do kterého se Česká republika začleňuje, dovolí českým vědcům zkoumat tyto důležité procesy na základě srovnávacích mezinárodních analýz. Právě harmonizace dat napříč zeměmi umožní vědcům porozumět společenským procesům 21. století a jejich dopadům na životy jednotlivců, různých sociálních skupin a zejména na starší generace. Srovnání a analýza vývoje v České republice byly doposud velmi obtížné z důvodů absence dat sbíraných v rámci jedné celoevropské metodiky a jednoho projektu, který by zahrnoval tak široké pole informací. Úkolem SHARE je tuto mezeru zaplnit.

Hlavním výstupem projektu SHARE jsu zdarma a veřejně přístupná data, která svoji kvalitou, srovnatelností se zeměmi EU, a propojeností v čase nemají obdoby. Data jsou veřejně k disposici pro všechny instituce, vědce i občany. SHARE poskytuje i technické služby a informace o datech a způsobu jejich použití. Po každé vlně SHARE vychází tištěné kompendium hlavních výsledků. SHARE pořádá několik konferencí ročně, kde se prezentují vědecké analýzy vypracované na základě sebraných dat. Jen v prvním roce po základním sběru dat bylo například zpracováno více než 50 vědeckých prací. V současné době, ke konci roku 2012 měla infrastruktura SHARE více než 2900 registrovaných uživatelů a 720 odborných publikací založených na jejích datech,

 
Podpora projektu SHARE

Velkou část podpory SHARE dosud zajišťovalo ředitelství výzkumu Evropské komise. Jde o největší socioekonomický projekt, jaký kdy EU podporovala v rámci programů FP5 a FP6. Projekt SHARELIFE pro sběr dat v roce 2008 podporuje Evropská komise v rámci programu FP7-INFRASTRUCTURES-2007. Novým základem pro úspěšné pokračování SHARE v letech 2010 až 2020 je navázání partnerství s Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy v projektu výzkumných infrastruktur ESFRI.

Na základě rozhodnutí Vlády České republiky o poskytnutí účelové podpory projektu velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace v rámci aktivity projekty velkých infrastruktur pro VaVaI č. j.: 23754/2010-320 v roce 2010, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo účelovou podporu Národohospodářskému ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., na projekt velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace s názvem Projekt SHARE – vytvoření českého uzlu pan-evropského projektu velké výzkumné infrastruktury výzkumu – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe z ESFRI Roadmap.

Vědecký tým SHARE

Vědecký tým SHARE se skládá ze 120 výzkumníků z oblastí ekonomie, demografie, zdravotnictví, sociolo­gie a dalších oborů ze všech evropských zemí. Koordinátorem projektu je profesor Axel Börsch-Supan, ředitel Max Planck Institutu v Mnichově. Správu dat a technickou spolupráci zajišťuje CenterDATA v Tilburgu. Koordinátorem české části projektu je Radim Boháček z Národohospodářského ústavu AV ČR.

Navazující projekty COMPARE a SHARELIFE a M4

Hlavní projekt SHARE doplňují ještě další dva menší souběžné projekty, kterých se Česká republika také účastní: Projekt COMPARE zajišťuje mezinárodní srovnatelnost dat napříč zeměmi, kulturami, a zkušenostmi lidí v jednotlivých zemích Evropy pomocí tzv. referenčních portrétů na příkladě hypotetických příběhů. Unikátní projekt COMPARE tak dokáže objektivizovat jinak obtížně srovnatelná data z různých zemí.

Projekt SHARELIFE doplňuje základní projekt SHARE sběrem a analýzou životní historie lidí nad 50 let a jejich rodin. Zaměřuje se na dlouhodobé (tj. nejdůležitější) vlivy vládních opatření a reforem na (např. vzdělání, regulace trhu práce, sociální péče, zdravotní systém apod.), používá multidisciplinární přístup inovativní kombinaci sběru životní historie, mikro dat a institucionálních makro dat.  České republice a v Polsku se navíc připoji unikátní písemný dotazník o perzekuci respondentů během 2. světové války a v období komunismu. V budoucnu připravujeme projekt dotazování na trávení času (tzv. time use) a sběr biomarkerů.

V rámci projektu SHARE M4 připravujeme portál easySHARE, který má usnadnit user friendly verzi dat k snadnějšímu použití pro studenty a začátečníky, včetně manuálů, programů a návodů k použití.

 

Kontakt

 

Radim Boháček, Koordinátor projektu SHARE v České republice

Národohospodářský ústav České republiky, v.v.i.

Politických vězňů 7,  11121 Praha 1

email: radim.bohacek@cerge-ei.cz